ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

ART. 1 

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen partijen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

 

ART. 2 

De koper verklaart van de verkoper alle nuttige inlichtingen te hebben ontvangen in verband met de kenmerken van het verkochte product, rekening houdend met het door de consument aangegeven gebruik of met het redelijkerwijze voorzienbaar gebruik, en dit voor de ondertekening van de bestelbon.

 

ART. 3 

Elke bestelling uitgaande van de koper, zelfs indien zij is opgemaakt op een typebestelbon vanwege de verkoper, kan deze laatste slechts binden na schriftelijke bevestiging door de verkoper, bevestiging die binnen de maand moet worden meegedeeld. Bil gebrek aan bevestiging, wordt de koper van zijn aanbieding bevrijd.

 

ART. 4 

Zelfs na aanvaardig van de bestelling, behoudt de vennootschap zich het recht voor vanwege de koper een garantie of grotere garantie te vragen in functie van de omvang van de gesloten overeenkomst. Indien de koper in de onmogelijkheid verkeert deze garantie te verstrekken, wordt de overeenkomst is gemeen overleg verbroken, zonder dat de ene of de andere partij een schadeloosstelling kan eisen.

 

ART. 5 

De leveringstermijn wordt bepaald rekening houdend met de marktsituatie en de gemiddelde leveringstermijn die wordt toegestaan door de leverancier aan de koper.

De verkoper verbindt zich alles in het werk stellen om deze termijn te eerbiedeigen. Indien na het verstrijken van een termijn van drie weken na de voorzien

leveringsdatum en na het sturen van een aangetekende brief de koopwaar nog steeds niet aan de koper wordt bezorgd, wordt de overeenkomst van rechtswege verbroken.

 

ART. 5A 

De verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de plaatsing van de geleverde materialen.

 

ART. 6 

Elke klacht in verband met de geleverde kwaliteit moet worden geformuleerd op het ogenblik van de levering, schriftelijk op de leveringsbon op straffe van verval.

 

ART. 7 

De koper erkent dat de verkoper, die geen fabrikant is, geen kennis kan hebben gehad van een eventuele onzichtbare tekortkoming.

Rekening houdend met deze goede trouw, worden de verplichtingen van de verkoper beperkt tot het vervangen van de gebrekkige voorwerpen. De verkoper staat hierbij aan de koper zijn eventueel recht af tegen de fabrikant ten einde schadeloosstelling te bekomen ten gevolge van het verborgen gebrek.

 

ART. 8 

Onze fakturen zijn kontant betaalbaar op de maatschappelijke zetel var de verkoper.

 

ART. 9 

Bij gedeeltelijk of totaal gebrek aan betaling op de vervaldatum, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop van rechtswege en zonder ingebrestelling als ontbonden te beschouwen. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zullen de verschuldigde sommen van 10% per jaar. Bovendien zullen de onbetaalde sommen van rechtswege met 10% verhoogd worden. De koopwaar blijft de eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling. De risico's vallen ten laste van de kopers.

 

ART. 10 

Behoudens tegenstrijdige afwijking gelden onze prijzen voor goederen afgehaald in onze opslagplaats. Indien de koper in gebrek blijft de bestelde goederen af te nemen binnen de termijn van een maand na de datum van de ter beschikkingstelling behoudt de verkoper zich het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning als ontbonden ten laste van de koper te beschouwen. In geval van verlenging van de afhalingstermijn van de goederen bij minnelijke schikking na een maand, zal de koper gehouden zijn tot het betalen van een bewaarvergoeding van 2,5 Euros per dag. De risico's blijven ten laste van de koper. Indien de partijen overeenkomen dat de koopwaar aan de koper buiten België geleverd zal zijn, verbindt de koper zich de bepalingen van het Verdrag van Genève van 19 mei 1956 (CMR) te eerbiedigen. Indien er een geschil is bij het ontvangst van de koopwaar moet de koper absoluut en op straffe van verval de oorzaak van dit geschil op de vrachtbrief en op het volgbriefje schrijven en dan een aangetekende brief met een kopie van de vrachtbrief aan de vervoeder sturen.

 

ART. 11

In geval van betwisting is de gerechtelijke overheid van de plaats van de

maatschappelijke zetel van onze firma bevoegd. De verkoper behoudt zich nochtans het recht voor om de zaak in te leiden voor de rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar.

 

Het Belgische recht is van toepassing.